Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

TQĐT - Ngày 9-8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong khối.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt các nghị quyết quan trọng được thông qua tại hội nghị Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; quán triệt, triển khai các kế hoạch của BCH Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn khối nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn khối.            

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục