Phát biểu của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

TQĐT - Báo Tuyên Quang đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, của tỉnh Tuyên Quang.

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử và đặc biệt là kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất vinh dự và vui mừng tới dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII tại Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.

Như chúng ta đều biết, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. 


Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05
của Bộ Chính trị, của tỉnh Tuyên Quang.   Ảnh: Thành Công

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khoá XI, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong 2 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh, đưa vào nền nếp những việc này và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, ban, ngành trong cả nước, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Qua báo cáo của các đồng chí tại hội nghị hôm nay, chúng ta nhận thấy, cùng với cả nước, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả thực hiện Chỉ thị ở Đảng bộ tỉnh đã thể hiện khá rõ cả trong nhận thức và hành động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành một hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhìn chung, các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, mà trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo và được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; góp phần vào kết quả cụ thể, thuyết phục, ấn tượng: 2 năm qua, tỉnh Tuyên Quang liên tiếp đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra; từ năm 2013 đến năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 24 bậc, từ 1 tỉnh đứng thứ 63 cả nước trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã vượt lên xếp hạng thứ 39; từ năm 2015 đến nay chỉ số cải cách hành chính tăng 27 bậc (từ thứ 49 lên thứ 22); là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2017, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt hơn 2.201 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng gần 201 km đường giao thông, 231 km kênh mương bằng bê tông, 271 nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao và khuôn viên, đến nay có 23 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Những kết quả đó khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng thời cũng cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác tại hội nghị này thật sự có ý nghĩa. Qua nghe phát biểu của những tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp xã hội công tác trên nhiều lĩnh vực, được lựa chọn và tôn vinh hôm nay, tôi thực sự xúc động. Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện thực tế, kể về những việc làm bình dị mà cao quý, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, về lòng nhân ái, yêu thương con người, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Các đồng chí, các bác, các anh chị là minh chứng sống động, khẳng định đầy sức thuyết phục cho tính hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo trong thời gian qua.

Như vậy, có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương Bác của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi xin chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua. Xin chúc mừng các đơn vị, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị hôm nay.

Bên cạnh những mặt công tác đã làm tốt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ tỉnh cũng còn những hạn chế mà báo cáo của các đồng chí đã nêu, như: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đạo đức, lối sống, nên chưa tự giác thực hành làm theo; một số nơi còn lúng túng trong tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, còn có biểu hiện hình thức trong thực hiện; còn có vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương chưa được tập trung giải quyết dứt điểm; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, đánh giá cán bộ, đảng viên làm theo Bác, việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thực hiện thường xuyên. Tôi nghĩ đây là những vấn đề mà Đảng bộ cần mau chóng tìm ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng cũng là tấm gương của một người giản dị, bình thường trong cuộc sống, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn.

Để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, rất mong Tỉnh ủy Tuyên Quang phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05 trong 2 năm qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Chỉ thị; trong đó, theo tôi là:

Cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để đạt kết quả tốt, việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” .

Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò người đứng đầu. Tiếp tục lựa chọn những việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung thực hiện, giải quyết có kết quả; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn chặt nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào của tỉnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05. Chủ động làm tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị, xử lý theo quy định những trường hợp sai phạm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư: “Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm”.

Tôi hy vọng rằng, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Tuyên Quang trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. Một lần nữa, xin chúc quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục