Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

TQĐT - Ngày 22-2, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo; bí thư, phó bí thư Đảng đoàn, ban cán sự đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả   Ảnh: Thanh Phúc

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức, quán triệt sâu sắc về phương thức lãnh đạo và ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thông qua tổ chức Đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, nghị quyết và giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng cấp ủy viên các cấp theo quy định của Bộ Chính trị.

Về nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tỉnh, cấp ủy cấp huyện đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp và cấp dưới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thông qua chủ chương, nghị quyết, chỉ thị, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, phân loại các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn; Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên và các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chuyên viên cơ quan Đảng theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn, hàng tháng dự sinh hoạt Đảng. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi các chi bộ thôn bản, dự sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập hợp vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Qua nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở và nhiệm kỳ HĐND các cấp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của đồng chí bí thư (hoặc phó bí thư) cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở các cấp. Quá trình thực hiện mô hình này đã tạo được sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoạt động của HĐND trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm và các mặt công tác ở địa phương, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tham mưu, giúp việc cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp của Đảng, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện còn phát sinh một số tồn tại hạn chế như: việc đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng hoạt động của HĐND ở một số cơ sở còn hạn chế, hiệu lực hiệu quả pháp lý trên một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Tỉnh cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo nêu. Các ý kiến đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân trong việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, các đại biểu còn đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục