Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng

TQĐT - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng quý II năm 2018 và những tháng tiếp theo là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 168- KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 8-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ lộ trình đã được xác định, các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp tổ chức, bộ máy và số lượng cấp phó đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục rà soát các thôn, bản, tổ dân phố chưa đạt chuẩn gắn với củng cố các chức danh ở thôn, bản. Đối với cấp phòng, các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với hai phương án, phương án 1, mỗi phòng tối thiểu phải có 5,  phương án 2, mỗi phòng tối thiểu phải có 7 cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chấm dứt các hợp đồng lao động ngoài biên chế được giao…

Thực hiện 2 nghị quyết 18, 19 của Trung ương có ý nghĩa đột phá về tổ chức, bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện cần thấu triệt yêu cầu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đó là tiến hành đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục