Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện tích cực - kết quả quan trọng

TQĐT - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới được xác định là một nhiệm vụ chiến lược.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn thực hiện. Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả bước đầu quan trọng, diện mạo nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành một số vùng sản xuất tập trung có lợi thế như chè, cam, mía, lạc, cây nguyên liệu giấy gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Sau 4 năm thực hiện Chương trình, bình quân một xã đạt trên 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Riêng 7 xã điểm của tỉnh đạt kết quả quan trọng, đến hết năm 2014, 3 xã điểm, trong đó có xã Tân Trào “Quê hương cách mạng dựng nên cộng hòa” vinh dự được Chủ tịch nước bảo trợ, đã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã điểm còn lại đạt từ 16-17 tiêu chí, theo kế hoạch hết năm 2015 sẽ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó bài học sâu sắc nhất là chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền sâu rộng, phát huy dân chủ, thực hiện sáng tạo. Bài học đó cũng chính là một trong những bí quyết thành công trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Tuyên Quang.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục