Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới 

Là tỉnh trong vùng tự do, Tuyên Quang đã dồn sức cho xây dựng nền kinh tế kháng chiến và nền văn hóa mới. Căn cứ vào từng thời điểm, tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ mang tính cấp bách, trước mắt phải tập trung giải quyết, như giảm tô, công trái, huy động nhân lực, vật lực cho các chiến dịch; đồng thời tỉnh cũng đã xác định phát triển sản xuất, tiết kiệm vẫn là công tác trọng tâm, xuyên suốt. Tỉnh đặt công tác kinh tế tài chính lên hàng đầu của mọi công tác. 

Mặt trận chính xây dựng kinh tế trong tỉnh là sản xuất nông nghiệp. Tuyên Quang chủ trương xây dựng các tổ chức hợp công, đổi công, từng bước đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể. Đầu năm 1952, Ủy ban Kháng chiến Hành chính và Tỉnh hội nông dân Tuyên Quang đã quyết định lấy xã Thắng Quân (Yên Sơn) làm điểm chỉ đạo về công tác đổi công. Tiếp đó, mỗi huyện đều tổ chức “lớp thực tập đổi công” để tạo điển hình và phát triển trong toàn huyện. Đến năm 1953, hầu hết các xã đều có phong trào làm đổi công. Năm 1954, riêng hai đợt phát động quần chúng, tỉnh đã tổ chức được 665 tổ đổi công, toàn huyện Yên Bình thành lập được 693 tổ đổi công, huyện Chiêm Hóa có 19 xã xây dựng được hàng trăm tổ đổi công. Phong trào đổi công, hợp công phát triển mạnh mẽ đã thực sự thúc đẩy sức sản xuất phát triển, đồng thời tạo cơ sở cho việc ra đời các hợp tác xã sau này. 

(Còn nữa)        

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục