Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 66/SL chia Cục Tình báo Bộ Quốc phòng làm hai bộ phận: Một bộ phận sáp nhập vào Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ và một bộ phận sáp nhập vào ngành Quân báo Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng; Sắc lệnh số 67/SL, bổ nhiệm các ông Trần Văn Quang, Hoàng Minh Thảo vào Bộ Tư lệnh Đại đoàn 304; Sắc lệnh số 68/SL, về việc thành lập Ban Kinh tế Chính phủ. 

Ngày 18-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 73/SL, về việc thành lập Bộ Tư lệnh Bộ đội địa phương Liên khu IV; Sắc lệnh số 74/SL cử các ông Lê Chưởng làm Chính ủy, ông Trần Sâm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh bộ đội địa phương Liên khu IV. Cuối tháng 5-1950, từ Tân Trào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ thăm cán bộ và chiến sỹ Đại đoàn 312. 

Ngày 15-6-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 106/SL quy định các hình phạt và các cấp tòa án có thẩm quyền xét xử những người không tuân lệnh hay chậm trễ tuân lệnh làm nghĩa vụ quân sự, những người tự hủy hoại thân thể hoặc dùng thủ đoạn gian dối để hoãn làm nghĩa vụ quân sự, những người lạm dụng quyền hạn trong việc ra lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự, những người tuyên truyền bằng lời nói hay việc làm để người khác trốn nghĩa vụ quân sự. 

Ngày 20-6-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 111/SL chỉ định các ông Nguyễn Duy Trinh và Trần Đình Tri làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ. Cũng khoảng thời gian tháng 6-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương quyết định mở Chiến dịch Biên giới. 

Ngày 8-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 199/SL, ấn định nền tiền tệ Việt Nam là đồng. 

Trung tuần tháng 7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị giáo dục toàn quốc họp ở Việt Bắc. Người căn dặn phải xây dựng một nền giáo dục phù hợp với cuộc kháng chiến và kiến quốc cả về chương trình sách giáo khoa và phương thức đào tạo. 

Trước ngày 27-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Ban Tổ chức Trung ương nhân ngày thương binh tử sĩ nhắc nhở ý nghĩa ngày kỷ niệm này và mong các đoàn thể, các giới đồng bào có nhiều hình thức để tỏ lòng thương mến thương binh và gia đình các tử sĩ. 

Ngày 6-8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mệnh lệnh gửi Liên khu ủy Việt Bắc và các tỉnh trong liên khu “phải chỉnh đốn, phát triển và củng cố du kích các xã một cách thiết thực”. 

Ngày 25-8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc. Người căn dặn: Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Cần dạy cho các cháu biết “yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa”, đồng thời “phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ hoạt bát, tự nhiên, tự động trẻ trung của mình”.      

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục