Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 24-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Nha Bình dân học vụ, thông báo Nha được thưởng Huân chương Kháng chiến và khen ngợi thành tích xóa nạn mù chữ của Bình dân học vụ. 

Trong tháng 1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và hoàn thành Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

Đầu năm, Người viết bài Đẩy mạnh chiến tranh du kích, nêu nguyên tắc đánh giặc là: Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. 

Ngày 6 - 2 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 03/SL, bãi bỏ khoản quân lương tính bằng 10% thu hoạch. 

Ngày 7 - 2 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, nhận định tình hình thế giới về quân sự, ngoại giao; thông qua ba vấn đề: Củng cố và xây dựng chính quyền cấp xã; đẩy mạnh phong trào thi đua; quy định về lề lối làm việc giữa Trung ương với các địa phương. 
                                                                                 Vũ Bé  (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục