Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay thuộc xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa (lần thứ nhất từ tháng 2 đến tháng 3 - 1951). 

Ngày 9, và ngày 10 - 2 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội trù bị của Đảng. Người giải thích thắc mắc của một số đại biểu về Cương lĩnh của Đảng; vấn đề ba giai đoạn chiến lược; vấn đề đổi tên Đảng; Đảng của ai? Giai cấp nào lãnh đạo? 

Ngày 11 - 2 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, buổi chiều, Người đọc Báo cáo chính trị. 

Ngày 13, ngày 14 - 2 - 1951, Chủ tịch

Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Trung ương mở rộng bàn về các vấn đề quân sự. Người phân tích sự phát triển nhanh chóng của bộ đội dẫn đến những khó khăn về hậu cần, nhưng đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp. 

Sáng ngày 19-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Buổi tối, Người dự cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương mới bàn về các vấn đề: sắp xếp bộ máy của Đảng, chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, triển khai kế hoạch đưa Đảng ra hoạt động công khai và vấn đề thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt.                                  

                                                                                    Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục