An toàn thực phẩm trở thành thách thức an ninh phi truyền thống

TQĐT - Thực hiện Kết luận số 11 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 1273 ngày 22 tháng 3 năm 2017 chỉ đạo việc thực hiện Kết luận 11 của Ban Bí thư Trung ương.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Cần nhận thức rõ an toàn thực phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước; trở thành thách thức an ninh phi truyền thống. Bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu; là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các cấp; phấn đấu thực hiện tất cả các thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ta đều là thực phẩm an toàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; toàn hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và từng hộ gia đình, từng người dân cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch 69 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Có các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của doanh nghiệp, của nhân dân về an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền việc thực hiện Kết luận 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi có văn bản nói trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 23-3-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 725/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và sản phẩm rượu. Tại văn bản này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể các ngành chức năng, các địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn trong chế biến, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm, đặc biệt là không kinh doanh, sử dụng rượu không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng. 

Đảng, Nhà nước đã khẳng định “An toàn thực phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước; trở thành thách thức an ninh phi truyền thống”, vì vậy tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mọi người dân hãy vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì sự trường tồn của nòi giống Lạc Hồng, vì sự sống còn của mỗi người mà chấp hành thật nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; hãy đề cao cảnh giác trước thực phẩm bẩn; đừng ai vì lòng tham mà quên đi lương tâm, trách nhiệm đưa ra thị trường thực phẩm bẩn để ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.

Xuân Tùng

Tin cùng dòng sự kiện