Đề xuất về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao (kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ; kinh phí sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề; kinh phí thuộc các lĩnh vực khác) để xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học.

Dự thảo cũng quy định về các nội dung và mức chi chung. Đối với chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo: Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình khung, giáo trình: áp dụng theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định khác về xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu của Nhà nước.

Chi xây dựng chương trình khung: Các đơn vị áp dụng quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật để chi cho việc xây dựng chương trình khung.

Chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình các môn học: Căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc nhu cầu của đơn vị; căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình của từng ngành học, môn học bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn tại đơn vị…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục