Niềm tin mới

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi”, Người nhấn mạnh: “Phải phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của các đoàn thể cách mạng của quần chúng mà mình tham gia…”.

Tháng 12-2011, Hội nghị Trung ương lần thứ tư đã đề ra một trong những nhiệm vụ cấp bách là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng”. 

Tháng 6-2012, Ban Bí thư ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”, nhấn mạnh cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên tiếp được ban hành, các quy định về nêu gương liên tục được cụ thể hóa, cho thấy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt quan trọng.

Mới đây nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Mặc dù chủ yếu tập trung xác định cụ thể trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; nhưng quy định này tiếp tục thực hiện các quy định nêu gương trước, lại nằm trong tổng thể đồng bộ với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên tất cả cán bộ, đảng viên không thể đứng ngoài cuộc. Tin tưởng rằng, với đợt “ra quân” tự chỉnh đốn, tự đổi mới bằng nêu gương sáng lần này, Đảng ta sẽ mang lại niềm tin mới cho toàn dân đang mong đợi, kỳ vọng. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục