Sinh hoạt tạo sức mạnh

TQĐT - Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình yếu, ý thức tổ chức, kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết và tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Tình hình đó làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ chi bộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc, là một trong những biện pháp hữu hiệu để rèn luyện, giáo dục đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn đảng nói chung, góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng. 

Chính vì vậy, mỗi cấp ủy, bí thư chi bộ cần thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cần nghiêm túc nhận diện và khắc phục những tồn tại trong sinh hoạt chi bộ, làm cho mỗi kỳ sinh hoạt phải thực sự dân chủ, đi đôi với thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đánh giá được tình hình và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo; đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, đề ra nhiệm vụ tháng mới. 

Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Sinh hoạt chi bộ tốt mới tạo được sức mạnh của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.                          

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục