Vẫn còn qua loa

TQĐT - Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo những chuyển biến rõ nét.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đề ra được những việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực, gắn với các chương trình công tác lớn của tỉnh và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Một số tổ chức đảng cơ sở đã chủ động xây dựng được kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị, đánh giá tác động của việc này với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới đây của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn những hạn chế. Vẫn còn một số cơ sở chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Việc cụ thể hóa chương trình hành động của một số cơ quan chính quyền cơ sở còn qua loa, hình thức. Một số đơn vị ban hành chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị còn chậm, nội dung dài, khó nhớ, chưa thể hiện đặc thù của nhiệm vụ chính trị được giao. Việc xây dựng kế hoạch hành động của nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với thực tiễn cơ sở, thậm chí sao chép của cấp trên. Một số đảng viên là người đứng đầu chưa thể hiện rõ nội dung nêu gương. Cá biệt, một số đảng bộ cơ sở còn có đảng viên thiếu ý thức nghiên cứu, học tập Chỉ thị. 

Do vậy, đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan đơn vị cần khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên. Quan trọng là chấn chỉnh ngay các biểu hiện hình thức, qua loa, bệnh thành tích... để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục