Mong sớm vào cuộc sống

- Sau hơn hai ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã thành công tốt đẹp.

Theo dõi diễn biến và kết quả Hội nghị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thêm củng cố vững chắc niềm tin đối với Đảng khi Trung ương Đảng dành nhiều thời gian phân tích những hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc trong nửa đầu nhiệm kỳ, xác định chủ trương, nhiệm vụ cho nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng phấn khởi khi thấy Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giúp các đồng chí được lấy phiếu tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Việc lấy phiếu cũng giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Phấn khởi trước kết qủa tốt đẹp của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân mong mỏi các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, tiếp tục phấn đấu đạt những thắng lợi to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.

Muốn vậy, cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết một cách chủ động, nghiêm túc. Yêu nước là thực hiện tốt công việc của mình - mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nhiệm vụ trọng tâm được Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ; để góp phần tích cực thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục