Những người đã làm việc tại Tuyên Quang thời Minh Mệnh (1820-1831)

- Năm Minh Mệnh thứ nhất (1820): Chánh thuộc hiệu Ma Doãn Thước cai quản thổ binh hiệu Hùng nhất đóng giữ bảo Tụ Long thu thuế đồng nhất thiết theo lệ trước.

Di tích Thành Tuyên Quang được xếp hạng di tích Quốc gia.

Năm Minh Mệnh thứ 2 (1821): Trấn thủ Tuyên Quang là Đào Văn Thành. Thổ ty Tuyên Quang là Nguyễn Quảng Khải, Nông Văn Vân làm thổ ty Tri châu và Thổ Tri huyện, Thổ Lại mục.

Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822): Sai trấn Tuyên Quang chia thổ binh hiệu Hùng nhất thuộc trấn (146 người) làm ba đội nhất nhị tam, chọn đặt cai đội để trông coi. Tháng 11, trấn thủ Tuyên Quang là Đào Văn Thành.

Năm Minh Mệnh thứ 4 (1823): Lấy Tham hiệp Tuyên Quang là Trần Văn Toàn làm Thự hiệp trấn Tuyên Quang, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ là Nguyễn Mậu Bách là Thự tham hiệp Tuyên Quang. Lấy Quản cơ cơ Tả tiệp Tiền quân là Lê Huy Tích thự Trấn thủ Tuyên Quang.

Năm Minh Mệnh thứ 5 (1824): Lấy Thự tham hiệp Tuyên Quang là Nguyễn Mậu Bách thay làm Tham hiệp Hải Dương.

Năm Minh Mệnh thứ 7 (1826): Lấy Thự hiện trấn Tuyên Quang là Trần Văn Toàn làm Hiệp trấn Hài Dương. Lấy Tham hiệp Nam Định là Phạm Gia Tứ làm Thự hiện trấn Tuyên Quang. Triệu Thự hiệp trấn Tuyên Quang là Lê Duy Tích về Kinh, lấy nguyên Chưởng cơ lĩnh Trấn thủ Quảng Yên là Lê Phước Hậu làm Trấn thủ Tuyên Quang.

Năm Minh Mệnh thứ 8 (1827): Thự hiệp trấn Tuyên Quang là Phạm Gia Tứ là người hèn kém, công việc nhiều khi trễ hỏng, Tứ láy nguyên hàm giáng hai cấp về làng hưu trí. Lấy nguyên Thự trấn thủ Tuyên Quang Lê Huy Tích làm Trấn thủ Quảng Yên. Nguyên Tham hiệp Tuyên Quang là Nguyễn Kim Giám bị lỗi phải cách chức về quê.

Vua dụ rằng: “Nó là tay giỏi trong đám điêu toa, người ai cũng ghét; dẫu về luật điêu toa tội không đến chết, nhưng gần đây ở thành hạt dân điêu toa điên đảo, phải trái, thêu dệt kiện cáo, thậm chí tình người kiêu bạc, giặc cướp nổi lên, chưa hẳn là không bởi lũ này cổ hoặc”.

Sông Lô và bến Bình Ca hôm nay.

Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828): Trấn thủ Tuyên Quang Lê Phước Hậu bị tội miễn chức. Sai Phó thống thập cơ Chấn định thuộc Trung quân là Hoàng Văn Ẩn, Thiêm sự Hình bộ sung biện Bắc Thành Hình tào là Hoàng Văn Quyền quyền nhiếp ấn vụ Tuyên Quang. Lấy Tham hiệp Phú Yên là Phạm Ngọc Oánh làm Tham hiệp Tuyên Quang. Lấy Hiệp trấn Quảng Yên là Nguyễn Đăng Sĩ làm Hiệp trấn Tuyên Quang. Lấy Quản cơ cơ Tả uy Hậu quân Trần Ngọc Trung làm Trấn thủ Tuyên Quang.

Năm Minh Mệnh thứ 10 (1829): Lấy Vệ úy Vệ Quảng Võ là Vũ Văn Tín làm Trấn thủ Tuyên Quang, Tham hiệp Cao Bằng là Nguyễn Khắc Biểu làm Thự hiệp trấn, Lang trung Binh bộ là Vũ Phan là Tham hiệp. Tín chưa đến, thành thần ủy trước Trấn thủ Hưng Hóa là Phan Bá Phụng quyền nhiếp Trấn thủ Tuyên Quang. Lấy Tham hiệp Tuyên Quang là Vũ Phan làm Tham hiệp Thái Nguyên, Tư vụ hiệu lực Bắc Thành là Nguyễn Đức Nhuận làm Viên ngoại lang Binh bộ, Thự tham hiệp Tuyên Quang.

Đổi bổ Trấn thủ Hưng Hóa là Phan Bá Phụng làm Trấn thủ Tuyên Quang, Trấn thủ Tuyên Quang là Vũ Văn Tín làm Trấn thủ Hưng Hóa. Lấy Thự tham hiệp Tuyên Quang là Nguyễn Đức Nhuận làm Lang trung Binh bộ, Thự hiệp trấn Bắc Ninh.

Năm Minh Mệnh thứ 11 (1830): Thự tham hiệp Tuyên Quang là Phan Thế Chấn là Tham hiệp Bắc Ninh, Thự đốc học Bình Định là Trần Lâm đổi bổ làm Viên ngoại lang Binh bộ và thăng thự Tham hiệp Tuyên Quang.

Đổi Hiệp thự trấn Tuyên Quang là Nguyễn Khắc Biểu làm Thự hiệp trấn Ninh Bình. Lấy Lang trung binh bộ Hiệp lý Binh tào Bắc Thành là Nguyễn Hữu Khuê thăng Thự hiệp trấn Tuyên Quang.

Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831): Thăng lễ bộ viên ngoại lang Nguyễn Thường Trân làm Thự tham hiệp Tuyên Quang. Cho Thự hiệp trấn Tuyên Quang Nguyễn Hữu Khuê bổ thụ Bố chánh sứ Tuyên Quang; thự lý tuần phủ ấn vụ, Thự tham hiệp Nguyễn Thường Trân thăng thự Án sát sứ, thự Phó vệ úy Phan Văn Đức thăng thự Vệ úy, trật Tòng tam phẩm, sung Lãnh binh quan Tuyên Quang.

(Còn tiếp)                             

P.V                                   

(Theo sách Tuyên Quang trong Đại Nam thực lục)

Tin cùng chuyên mục