Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Hiệu quả từ cải cách hành chính và chuyển đổi số

Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thu được những kết quả quan trọng. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính năng động, tác phong, đạo đức và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Quyết liệt thực hiện

Xác định cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức triển khai công tác cải cách hành chính nghiêm túc theo quy định, chương trình, kế hoạch chung của thành phố, của ngành; cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ...

Sở đã nỗ lực rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai hóa; xây dựng kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở chủ trì. Cán bộ, công chức trong các phòng được sắp xếp, bố trí công việc hợp lý theo vị trí việc làm và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và Trang thông tin điện tử của Sở (dost.hanoi.gov.vn).

Công tác kiểm tra, giám sát được Sở thực hiện thường xuyên và đột xuất tại các phòng, đơn vị có thủ tục hành chính và bộ phận một cửa nhằm nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai, thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được tăng cường, không phiền hà, sách nhiễu; không để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân... Qua đó, 8 tháng của năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của doanh nghiệp và người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở được thành phố đánh giá cao.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tại Sở luôn được quan tâm và chú trọng. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối mạng nội bộ, mạng diện rộng; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp bảo đảm duy trì kết nối liên thông văn bản điện tử giữa UBND thành phố, các sở, ngành, quận huyện... với Sở Khoa học và Công nghệ. Sở cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để xây dựng, phát triển cơ quan điện tử.

Đối với việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số, Sở đã chủ động trong việc nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để xây dựng, phát triển cơ quan điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính góp phần xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Sở đem lại hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp bảo đảm duy trì kết nối liên thông văn bản điện tử giữa UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã với Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện rà soát, thống kê các thủ tục hành chính và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố; 100% lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức của Sở khai thác, sử dụng hộp thư điện tử (do UBND thành phố cấp) để trao đổi thông tin trong công việc...

Thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến

Để có được thành công này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn chỉ rõ: “Cải cách hành chính được chúng tôi xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi luôn chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chúng tôi cũng xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để cải cách hành chính là khâu đột phá trong quản lý của Sở”.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đánh giá, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở còn một số khó khăn do việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống phần mềm mới còn một số bất cập, có thời điểm hệ thống bị lỗi treo mạng, việc đầu tư về nhân lực, trí lực, nguồn lực cho cải cách hành chính còn chưa thỏa đáng... Ngoài ra, còn một bộ phận công chức, viên chức chưa chủ động, ngại thay đổi, ngại học tập để tiếp nhận tri thức mới, công nghệ mới áp dụng trong quá trình tác nghiệp và thực thi nhiệm vụ.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy tốt công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Sở sẽ chú trọng quán triệt, thay đổi nhận thức, cách làm trong công chức, viên chức, người lao động. Thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở bằng nhiều hình thức thiết thực, thích hợp; rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, đồng bộ, tạo thuận tiện cho tổ chức, công dân và đúng quy định của pháp luật; kiểm tra việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục