Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025

- Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTCHT, ngày 19/4/2024 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025)

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chọn lọc những nhân tố xuất sắc, sản phẩm tiêu biểu đại diện cho sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang giới thiệu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hiệp hội doanh nghiệp… tỉnh phối  hợp tổ chức. Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3.  Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật  phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân là người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2019 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tuyên Quang đã đầu tư để tạo ra và áp dụng giải pháp kỹ thuật tại tỉnh Tuyên Quang đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này,  những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Lưu ý: Các công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ cấp tỉnh hoặc cấp Quốc gia không được tham gia ở Hội thi này.

4. Người dự thi có thể dự thi theo cá nhân hoặc nhóm, tập thể. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia dự thi một hoặc nhiều giải pháp, sản phẩm.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1.Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ. 

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 6: Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm 03 (ba) bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp, sản phẩm dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu, có mẫu phiếu kèm theo) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi.

- Tên tổ chức dự thi.

- Địa chỉ nơi làm việc.

- Địa chỉ nơi cư trú.

- Điện thoại liên hệ.

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

- Tên giải pháp dự thi.

- Lĩnh vực dự thi.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm).

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.

- Cam đoan của người hoặc tổ chức dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4 hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải phápdự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết( nếu có) , mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp, sản phẩm đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến, cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, xác nhận của người sử dụng có chứng thực địa chỉ của cơ quan địa phương; hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp, sản phẩm mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa...

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7.  Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ dự thi

1. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: 

Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh qua cơ quan thường trực là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

Số 215 đường Tân Trào, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang 

 Điện thoại: 0915475218 ( Chị Hiền) Email: lienhiephoitq@gmail.com

Lưu ý: Hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân phải đựng trong phong bì dán kín, ngoài bì ghi “Hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang  năm 2024 -  2025”. 

2. Thời hạn nhận, sản phẩm, giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi (ngày19/4/2024) đến 15 giờ ngày 31/7/2025.

Chấm các giải pháp, sản phẩm dự thi từ 05-10/8/2025. 

Công bố các giải pháp đạt giải từ 11-26/8/2025 (trên Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện Tỉnh Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Tuyên Quang).

Nộp hồ sơ, sản phẩm giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc hoàn thành trước ngày 31/8/2025

Tổng kết, trao giải thưởng trong tháng 11/2025.

3. Hồ sơ dự thi không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 01 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định

Điều 9. Cơ cấu giải thưởng, quyền lợi của tác giả đoạt giải  

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải nhất trị giá 25 triệu đồng/giải  

- 02 Giải nhì, trị giá 20 triệu đồng/giải   

- 03 Giải ba, trị giá 15 triệu đồng/giải  

- 10 Giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải  

Các tác giả đoạt giải Hội thi cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban tổ chức Hội thi. Các giải pháp có chất lượng và đoạt giải cấp tỉnh sẽ được Ban tổ chức lựa chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025). 

Danh sách các  giải pháp đoạt giải sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử,  Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang: lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, Ban tổ chức sẽ chưa công nhận giải  và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết, Ban tổ chức sẽ thực hiện đúng quy định.

Mỗi công trình có tối đa 02 đồng tác giả. Tác giả, đồng tác giả và các cộng sự có giải pháp tham gia đoạt giải sẽ được Ban tổ chức chọn lọc đề nghị cấp có thẩm quyền tặng khen hoặc tôn vinh, suy tôn. 

Điều 10. Kinh phí Hội thi

Kinh phí thực hiện Hội thi cấp tỉnh lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, 2025 và nguồn hỗ trợ khác. 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí ngân sách cho Hội thi theo qui định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định về mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 11. Ban tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo

Ban Tổ chức Hội thi do Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương,  Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.  

Ban Thư ký do ban tổ chức Hội thi thành lập, có trách nhiệm: Tiếp nhận, phân loại hồ sơ, sản phẩm, giải pháp dự thi. Đề xuất thành lập Hội đồng giám khảo; cung cấp tài liệu, văn bản liên quan đến việc chấm thi cho Hội đồng Giám khảo. 

Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức Hội thi thành lập, có nhiệm vụ: Tiếp nhận hồ sơ dự thi, đánh giá, nhận xét chấm điểm các giải pháp, sản phẩm dự thi; tổng hợp và đề xuất giải thưởng để Ban tổ chức Hội thi quyết định.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham dự Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của ban Tổ chức Hội thi, tác giả, đồng tác giả liên hệ với Sở khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể ( nếu có yêu cầu).

Điều 13. Quyền công bố

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho Ban Tổ chức Hội thi các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

- Phiếu đăng ký dự thi, tóm tắt giải pháp, toàn văn giải pháp dưới dạng file mềm bản word.

- Các file ảnh giới thiệu giải pháp (bmp, png, jpeg…) nếu có.

- Các video phóng sự về giải pháp nếu có.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố nội dung các giải pháp sau khi trao giải lên các phương tiện truyền thông như Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, Báo chí, truyền hình, Kỷ yếu… trừ những giải pháp thuộc diện bảo mật quốc gia.

Đối với giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) việc gửi các tài liệu trên cho Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) sẽ được Ban Tổ chức Hội thi tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn trực tiếp cho tác giả, đồng tác giả đoạt giải thực hiện theo Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023).

Điều 14. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025  thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân phản ảnh qua cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang) tổng hợp trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Thể lệ  này được đăng tải trên Website của Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ truy cập: http://lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn; thư mục: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 2024-2025.

- Quyết định số 12/QĐ-BTCHT Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025.

- Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025.

Tin cùng chuyên mục