Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”

Video không hợp lệ

Video khác