Củng cố niềm tin trong nhân dân

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Để đồng bộ, thống nhất công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy để đánh giá tình hình, kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, ban hành bổ sung Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Khâu Tinh (Na Hang).

Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cấp ủy, UBKT các cấp đã đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp, không để trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra giữa các cơ quan có liên quan. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất, trực tiếp và các hình thức nắm tình hình đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Cụ thể như lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất đai, tài chính ngân sách; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; việc thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện quy chế làm việc...

Tại Đảng bộ huyện Na Hang, ngay từ đầu năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Theo đó, cấp ủy huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 1 đảng viên, cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 4 đảng viên. UBKT kiểm tra cấp cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Na Hang đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên. Cấp ủy huyện đã thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên; UBKT Huyện ủy và cơ sở thi hành kỷ luật với 7 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 tại xã Linh Phú.

Đảng viên Chu Viết Thanh, chi bộ thôn Nà Lũng, Đảng bộ xã Khâu Tinh (Na Hang) bày tỏ: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc sẽ giúp phòng ngừa, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Những đảng viên vi phạm được kiểm tra, xử lý trên địa bàn huyện thời gian qua cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn, nghiêm túc của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, trong quý I - 2024, cấp ủy huyện và cơ sở thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên, có 12 cấp ủy viên (tăng 6 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023), UBKT cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật đối với 24 đảng viên, có 13 cấp ủy viên (tăng 8 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). UBKT cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã lựa chọn ngẫu nhiên 25 người để xác minh tài sản, thu nhập năm 2024...

Qua thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục