Đề tài liên kết phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc đạt loại xuất sắc

- Sáng 31-5, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng Chuyên nghành tổ chức đánh giá, nghiệm thu tại địa phương kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia “Liên kết phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc”.

Đề tài do Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kinh tế - Văn hóa làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian 30 tháng (từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2024).


Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem sản phẩm bản đồ du lịch của đề tài.

Đề tài tập trung vào phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng về tài nguyên du lịch thế mạnh, thị trường, sản phẩm, quy hoạch, liên kết phát triển du lịch tại các tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc; xây dựng các nhóm giải pháp phát triển du lịch; xây dựng một số mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn các dấu tích lịch sử cách mạng, phát huy các giá trị văn hóa bản sắc cộng đồng các dân tộc thiểu số, vẻ đẹp sinh thái Chiến khu Việt Bắc.

Những mô hình du lịch dự kiến được xây dựng đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa, con người vùng Chiến khu Việt Bắc, đặc biệt về cội nguồn cách mạng dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đồng thời, đã biên tập 3 hệ thống bản đồ du lịch, gồm: Bản đồ đánh giá tài nguyên du lịch; bản đồ cơ sở tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; bản đồ tuyến, điểm và sản phẩm du lịch.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục