Ban Tuyên giáo Trung ương lấy ý kiến đóng góp các dự thảo quy chế, kế hoạch quan trọng

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan về công tác phối hợp trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc là góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan liên quan trong hoạt động định hướng, quản lý, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị (Quy chế phối hợp) và dự thảo Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 10/9/2014 của Bộ Chính trị về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” (Kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết số 37).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe ý kiến tham mưu, đóng góp của đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan, như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Qua đó đã góp phần nhận diện, làm rõ tồn tại, hạn chế cần phải tập trung tháo gỡ từ thực tiễn.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, buổi làm việc mong muốn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo các vụ, đơn vị đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan vào 2 nội dung sau:

Thứ nhất, đối với dự thảo Quy chế phối hợp: tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, nhất là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; làm rõ những nội dung đã phù hợp, đã có căn cứ vững chắc và những nội dung chưa phù hợp, không khả thi hoặc chưa đủ căn cứ, cần phải điều chỉnh, củng cố thêm; đề xuất hướng điều chỉnh những nội dung chưa đạt yêu cầu.

Thứ hai, đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết số 37: tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về nội dung, phương pháp tổng kết, tiến độ thực hiện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; nhân sự Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; đề xuất phương án ban hành văn bản mới của Bộ Chính trị (Nghị quyết, Kết luận...) để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW cần phải được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng theo phương châm: “Tổng kết thực tiễn để hoàn thiện lý luận và lý luận soi đường cho thực tiễn để kiểm chứng và đồng thời tiếp tục được hoàn thiện từ thực tiễn”.

Trên cơ sở đó, có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng xem xét tổ chức một hội nghị quốc gia về công tác lý luận, nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác này, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí đề nghị các dự thảo cần thể hiện và khẳng định được vai trò của các cơ quan liên quan. Cụ thể, về nội dung dự thảo Kế hoạch và Quy chế phối hợp cần chú trọng nêu được trong 10 năm thực hiện, việc tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện. Qua đó, khẳng định công tác phối hợp triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả và việc xây dựng, triển khai Kế hoạch mới là để công tác phối hợp diễn ra tốt hơn. Bên cạnh đó, dự thảo Kế hoạch cần có đánh giá công tác lý luận chính trị được triển khai trên thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý dự thảo Kế hoạch cũng cần có những đánh giá và hướng triển khai Nghị quyết sắp tới gắn với việc bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, trong đó chú ý tới việc biên soạn các chương trình, tài liệu lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng. Cùng với đó là đánh giá hệ thống tổ chức liên quan đến công tác lý luận, tập trung làm rõ số lượng, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác lý luận chính trị hiện nay, nhất là ở địa phương, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ và hướng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực kế cận mới.

Về dự thảo Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Quy chế phối hợp cần theo hướng lâu dài. Trên cơ sở đó, đồng chí mong Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu với tư cách là cơ quan chủ trì dự thảo Quy chế, bám sát cụ thể vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thiện dự thảo.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục