Để điệu then còn mãi

Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn
Audio không hợp lệ