Áo chàm đi hội

Nhạc: Tân Điều - Thơ: Mã Văn Tính - Trình bày: Ngọc Khanh
Audio không hợp lệ