Cần tránh bệnh hình thức

- Trong việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cá ...

Tin xem nhiều

Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm

- Cùng với việc thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn chủ động tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ ...