Thực sự gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ

- Theo tôi, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp phải thực sự gương mẫu trong việc chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trong sinh hoạt, lối sống.

Đảng viên Vũ Thị Giang 
Thôn An Ninh, xã Đông Lợi (Sơn Dương)

Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức và hoạt động nhằm phát huy vai trò của Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để Nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của Nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục