Là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

- Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là lời hiệu triệu, định hướng, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, tập trung trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng, phát triển nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường.

Đồng chí Hà Thị Ngọ
Ủy viên Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi Tuyên Quang

Trên tinh thần đó, Hội Người cao tuổi sẽ phát huy truyền thống cách mạng hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong các phong trào thi đua. Đặc biệt với uy tín kinh nghiệm của mình, người cao tuổi thông qua tổ chức Hội sẽ tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Vận dụng những giá trị của bài viết là động lực để các cấp Hội Người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, góp phần xứng đáng trong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục