Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của đảng

- Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện những bài viết mang quan điểm sai trái của các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, chúng tìm mọi cách phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại, xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác; xuyên tạc đường lối, phương châm đối ngoại, hòng gây nghi kỵ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những động thái trên không có gì mới và không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước của chúng ta.

Những năm qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trong công tác đối ngoại. Quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Công tác đối ngoại của Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần tạo nên môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam là rất rõ ràng, nhất quán là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế. Mục đích của Việt Nam là tạo được lợi ích chung với các nước, đó là duy trì hòa bình, ổn định. Chủ trương và cách giải quyết đó của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như toàn xã hội, được dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi” (Văn kiện Đại hội XIII, tập 1, trang 161,162).

Nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là rất rõ ràng, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Mỗi người chúng ta cần phải cảnh giác và chủ động phản bác đối với các luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng mà các thế lực thù địch, phản động đang rêu rao trên các trang mạng xã hội nhằm phá vỡ sự ổn định và phát triển của đất nước.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục