Đưa nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp vào cuộc sống

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các quy chế, quy định, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong đó, củng cố tổ chức, bộ máy như kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, đánh giá hoạt động và kiện toàn các hội đồng tư vấn; xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế thi đua - khen thưởng... Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam...


Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn 9, xã Tân Tiến (Yên Sơn) tổ chức cho nhân dân
 trồng hoa tại khuôn viên Nhà văn hóa. 

Các nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động đã được cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ công tác hằng năm, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh cho tới cấp xã. Mỗi địa phương chủ động, linh hoạt, xác định nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tế, bám sát 5 nội dung chính: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. Đồng chí Đồng Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Tiến (Yên Sơn) cho biết: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, huy động nội lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức xây dựng các tiêu chí nông thôn mới với phương châm “làm từ nhà làm ra”. Do đó, nhân dân phát huy tinh thần làm chủ trong xây dựng nông thôn mới của mình, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chú trọng chỉnh trang khuôn viên nhà cửa và ủng hộ ngày công, kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đồng chí Triệu Thị Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chú trọng kiện toàn tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tại xã, thị trấn, nhất là Ban công tác MTTQ tại khu dân cư sau khi thực hiện sáp nhập thôn bản, xây dựng lực lượng nòng cốt là các trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và người uy tín, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền vận động quần chúng. 

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ các cấp, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để sớm đưa nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp vào cuộc sống. Qua đó, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục