Đại đoàn kết - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

- Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy, thời kỳ nào mà nhân dân ta đoàn kết "Trên dưới một lòng" thì đất nước hưng thịnh; thời kỳ nào mà lòng dân ly tán, chia rẽ thì là lúc thù trong, giặc ngoài, dân tộc nguy cơ mất nước.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn đưa cách mạng thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không làm nên”.

Ở mỗi thời kỳ cách mạng, đoàn kết và đại đoàn kết dân tộc luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là chiến lược sống còn, là yêu cầu khách quan của cách mạng. Người dạy “Dân tộc ta xin nhớ chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng biết đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Hồ Chủ tịch và Đảng ta luôn luôn thấy ở mỗi người Việt Nam một người yêu nước và Mặt trận là sự tập hợp và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước đó". Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã làm nên trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, nhân dân ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhờ đoàn kết tạo nên sức mạnh, là nhân tố then chốt bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng. Hồ Chí Minh đã khẳng định "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Đoàn kết đầu tiên là đoàn kết trong Đảng, tiếp theo là đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Có như vậy mới có sức mạnh để thành công. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn là vấn đề sống còn quyết định sự thành công của cách mạng, là sợi chỉ đỏ nhất quán và xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.   

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục