Nhớ lời dặn thiết tha của Bác Hồ

- Trong những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng.

Tư tưởng đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ có ý nghĩa chiến lược, là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh của động lực dân tộc và giai cấp, tranh thủ được sự đồng tình quốc tế. Trước lúc đi xa, Bác để lại Di chúc cho thấy ý nghĩa to lớn và cách vận dụng tài tình khi Bác nói về đoàn kết.

“Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta”. Bác căn dặn “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác dặn đoàn kết không có nghĩa là xuôi chiều, dễ người dễ ta. Để trong Đảng đoàn kết, trở thành một khối thống nhất phải thật sự nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, và phải chỉnh đốn lại Đảng. Bác không coi đó là một biện pháp tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng.

Di chúc viết “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Đây là quan điểm đoàn kết rất nhân văn của Bác Hồ. Đấu tranh phê bình để nâng cao sự đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Đấu tranh không phải là bới móc, chì chiết, vạch lá tìm sâu, dậu đổ bìm leo, hạ bệ người khác, tranh giành địa vị, quyền lợi, lợi dụng đấu tranh phê bình để cấu kết bè cánh, lợi ích nhóm. Nên trong mọi hoạt động của Đảng, mỗi đảng viên phải thật sự thương yêu lẫn nhau. Cán bộ phải thương yêu đảng viên. Khi giao nhiệm vụ cho đảng viên phải tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người nhận nhiệm vụ. Khi có khó khăn phải tận tình giúp đỡ để đảng viên hay cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi nhắc tới đoàn kết quốc tế, Bác căn dặn phải trên nền tảng tư tưởng và “có lý có tình”.

Những nội dung về đoàn kết đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Đảng. Nhờ đoàn kết mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử cả về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đất nước giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các hoạt động nhân đạo từ thiện thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Những ngày này, tinh thần đoàn kết theo tư tưởng của Bác Hồ đang được thể hiện rõ nhất qua các hoạt động hướng về miền Trung, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thực hiện lời dạy đoàn kết của Bác Hồ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa qua cũng đã đưa đoàn kết vào chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa được công bố rộng rãi để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân cũng đã nêu một trong các quan điểm chỉ đạo là “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc”… Mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới đã được Văn kiện Đại hội XIII xác định cũng có nội dung “phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại”.

Hơn lúc nào hết, việc tăng cường đoàn kết là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng toàn dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, góp phần đưa đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn…

Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục