Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Chân Sơn và Hào Phú về công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Ngày 4 và 5-8, các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Âu Thế Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Chân Sơn (Yên Sơn); Đảng ủy xã Hào Phú (Sơn Dương) về nghiệp vụ công tác tổ chức xây Đảng.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng làm việc với Đảng ủy xã Chân Sơn (Yên Sơn).

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Chân Sơn, Hào Phú đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay. Đảng bộ 2 xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đảng bộ 2 xã đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác GPMB các dự án chỉnh trang đường giao thông nông thôn (xã Hào Phú), quy hoạch nghĩa trang thôn Hoàng Sơn (xã Chân Sơn) đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Hai đảng bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chi bộ nông thôn do đội ngũ đoàn viên thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, không có ở nơi cư trú. Có 6 chi bộ 4 năm trở lên không kết nạp đảng viên (Đảng bộ xã Chân Sơn 5 chi bộ, Đảng bộ xã Hào Phú 1 chi bộ). Một số chức danh nguồn cán bộ quy hoạch gặp nhiều khó khăn như chức danh Đoàn thanh niên, Cựu Chiến binh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng làm việc với Đảng ủy xã Hào Phú (Sơn Dương)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng đã ghi nhận, đánh giá và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Chân Sơn, xã Hào Phú đã triển khai trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 2 xã khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...). Đồng thời có giải pháp cụ thể phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tiếp tục chú trọng các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phát triển đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

                                                                                                                                                 Trần Văn Duy
                                                                                                                                Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục