Nâng cao hiệu quả giám sát

- HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội,
 bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 tại thành phố Tuyên Quang.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 đến nay, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh luôn đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Đồng thời, có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, lựa chọn “đúng” và “trúng” có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nóng, vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của nhân dân để giám sát. Thông qua hoạt động giám sát đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng cho các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh đã thực hiện trên 37 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó thực hiện 8 cuộc giám sát chuyên đề, 3 cuộc giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, 19 cuộc giám sát thường xuyên kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, 7 cuộc khảo sát với vấn đề cử tri quan tâm. Qua giám sát đã phát hiện, kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết những hạn chế, khó khăn trong việc đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, ngoài giám sát thường xuyên, ban đã tổ chức một cuộc khảo sát về kết quả thực hiện Kết luận số 01/KL-HĐND, ngày 28-10-2021 của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối với các huyện, thành phố; tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề về công tác tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2021, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

Qua giám sát đã đánh giá được ưu điểm, tồn tại hạn chế trong công tác tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang đối với hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2021. Đồng thời, ban đã kiến nghị với UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang khắc phục ngay những 
tồn tại hạn chế, nhất là việc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tín dụng đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các hộ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới cách thức thực hiện các cuộc giám sát; tổ chức các cuộc giám sát chung trước các kỳ họp về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách... Qua đó, kịp thời nắm bắt được những vấn đề còn tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân của những chỉ tiêu đạt thấp, những vấn đề tồn đọng... Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới trong hoạt động giám sát, thực hiện khảo sát, giám sát, tái giám sát đến cùng các vấn đề bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm. Trong quá trình giám sát sẽ kịp thời kiến nghị giải quyết các vấn đề bất cập, tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả triển khai các chính sách đã ban hành, góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục