Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Bên cạnh nhiều chương trình, phim ảnh của các dịch vụ OTT (hình thức cung cấp nội dung qua đường truyền Internet tốc độ cao thay vì các phương tiện truyền thống) nước ngoài vào Việt Nam có nội dung tốt, tích cực, được đông đảo công chúng đón nhận, thì cũng xuất hiện không ít sản phẩm, chương trình phản cảm, dung tục, bạo lực, vi phạm quy định pháp luật, đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục.

Việc tự do lưu hành, quảng bá, phổ biến các sáng tạo văn hóa nghệ thuật trên không gian mạng đã dẫn tới tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, nhiều sản phẩm độc hại đã và đang nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nhận thức, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhân cách của người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Mặt khác, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng triệt để sử dụng những thành tựu về khoa học, công nghệ để gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; kiên trì thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”. Trên các diễn đàn mạng, trang cá nhân, các đối tượng cực đoan, phản động thường xuyên đăng tải những nội dung chống phá trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chúng coi nền tảng tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng để tấn công bằng nhiều cách thức, thủ đoạn.

Bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát huy tầm ảnh hưởng, đồng thời làm nảy sinh những diễn biến phức tạp đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với công tác quản lý như: rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý các sản phẩm văn hóa, thông tin nhất là trên các nền tảng OTT xuyên biên giới, kiên quyết xử lý, yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức những nội dung, sản phẩm, thông tin vi phạm; tăng cường hiệu quả công tác cấp phép, quản lý bản quyền, kiểm duyệt, kiểm soát, giám sát, thanh tra, kiểm tra; hoàn thiện các công cụ, cách thức quản lý, phối hợp cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm; kiên quyết xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Dùng công nghệ để quản lý công nghệ cũng là một giải pháp hiệu quả, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát, giám sát. Mặt khác, cần kiện toàn hệ thống chính sách có khả năng thúc đẩy các sáng kiến văn hóa đang diễn ra trong cộng đồng sáng tạo của giới trẻ theo hướng sử dụng, chuyển hóa hiệu quả các cơ sở hạ tầng, tài nguyên văn hóa vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt đối với người dân, cần nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường tiếp nhận thông tin tích cực, tạo “sức đề kháng” trước những luận điệu, thông tin xấu độc, vô căn cứ, tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, văn hóa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục trong gia đình và xã hội. Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng phải bắt đầu từ “phên giậu” lòng dân. Chỉ khi dân đồng thuận, nghe theo, làm theo thì công cuộc khó khăn, thách thức này mới có thể gặt hái được kết quả như mong muốn.

Hoàng Bách
(Theo Báo Nhân Dân)

Tin cùng chuyên mục