Chiêm Hóa tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng

- Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng ở Chiêm Hóa đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.

Tập trung khắc phục những hạn chế

Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Yên Lập xác định một trong những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã là chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhất là các chi bộ thôn chưa cao. Đồng chí Triệu Kim Dung, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lập cho biết, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ngay sau đại hội, Đảng bộ xã đã tập trung củng cố các chi bộ, đồng thời chú trọng làm tốt công tác nhân sự, lựa chọn những người trẻ, có năng lực, trình độ, uy tín giới thiệu tham gia Ban Chấp hành (BCH) chi bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể thôn. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Đảng ủy xã đã tổ chức các buổi sinh hoạt chi ủy, chi bộ điểm, làm mẫu để hướng dẫn các chi bộ khác thực hiện theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, 100% cán bộ, công chức xã là đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, trong đó có 8 đồng chí tham gia BCH chi bộ thôn. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc, nhất là các chi bộ loại hình nông thôn đã nâng lên rõ rệt, từ lựa chọn nội dung đến nền nếp sinh hoạt. Minh chứng rõ nét là các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra hàng quý, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các tổ chức cơ sở đảng huyện Chiêm Hóa đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giai đoạn 2018 - 2022 được BCH Đảng bộ tỉnh khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu hàng năm kết nạp 9 đảng viên mới trở lên. Đồng chí Trần Hữu Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phú, chia sẻ: công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ khó của đảng bộ xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt việc rà soát, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đảng ủy xã xác định ngoài nguyên nhân khách quan do đoàn viên đi làm ăn xa, thiếu nguồn, nguyên nhân chủ quan chính là nhận thức chính trị của quần chúng còn thấp, dẫn đến một số quần chúng chưa thiết tha với Đảng. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn, các chi bộ tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để có nhận thức đúng đắn của công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đề ra chủ trương phát triển đảng các đối tượng là thôn đội trưởng, công an viên, dự bị động viên đủ điều kiện. Với nhiều nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức chính trị từ xã đến thôn, công tác phát triển Đảng xã Hòa Phú có chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Hòa Phú đã kết nạp 26 đảng viên mới, đạt 57% chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng bộ các giải pháp

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI trình tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ ra một số nội dung còn hạn chế trong công tác xây dựng đảng, như: việc triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao, chưa gắn với thực tiễn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, phương thức lãnh đạo có nơi chậm đổi mới; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn thấp...

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết, để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, còn hạn chế để khắc phục. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Song song với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và Nhân dân.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện đã quyết liệt trong lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Nổi bật như việc bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp xã không phải người địa phương, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Đến nay, huyện Chiêm Hóa có 22/24 đồng chí bí thư cấp uỷ cơ sở không phải người địa phương; 10 đồng chí chủ tịch, 4 phó chủ tịch UBND xã không phải người địa phương và 2 địa phương có Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt quy định giao việc đột phá, đổi mới gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao 765 việc đột phá, đổi mới trong năm và giai đoạn 2021 -  2025 cho 195 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Qua triển khai thực hiện các việc đột phá, nhiều vấn đề khó khăn, hạn chế ở địa phương, đơn vị đã từng bước được khắc phục, giải quyết dứt điểm; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu được nâng lên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Hoạt động của HĐND; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đến giữa nhiệm kỳ đều đạt từ 50% trở lên. Trong đó, tỷ lệ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90% trở lên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp trên 540 đảng viên mới...

Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chiêm Hóa tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.       

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục