Chủ động công tác đấu tranh với các thông tin xấu độc

- Gần như đã thành thông lệ, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn lại tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước thềm chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng vậy, trên trang internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị liên tục đưa những thông tin tuyên truyền, xuyên tạc  nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và nhà nước ta.

Nội dung và thủ đoạn chống phá của chúng tập trung vào việc thổi phồng, bóp méo, khoét sâu vào những khuyết điểm, hạn chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng; trước thềm đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng chúng sẽ lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội để lôi kéo các phần tử cơ hội, bất mãn ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép nhằm thay đổi những vấn đề tính nguyên tắc của Đảng ta, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, thậm chí lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ để tạo ra những bằng chứng giả, chứng minh cho các luận điệu xuyên tạc của chúng, nhưng thực chất đó chỉ là những hình ảnh “cắt dán” thông qua công nghệ photoshop.

Sở dĩ chúng tăng cường các hoạt động chống phá trước Đại hội Đảng mục đích nhằm gieo rắc hoài nghi gây mất ổn định, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ. Mưu đồ của chúng là thực hiện ân mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam theo qũy đạo của phương Tây. Như vậy, thời gian tới càng gần đến thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục có những hình thức chống phá quyết liệt hơn. Nhận thức rõ vấn đề này, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cần “tập trung giải quyết xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn,,.

Với nhận thức trên, việc phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc, của các thế lực thù địch, là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong thời điểm tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức là hết sức cần thiết, làm tốt nhiệm này sẽ góp phần quan trọng đảm bảo sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục