Có vốn mới làm ra lãi

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”.

Liên hệ với sự nghiệp cách mạng hiện nay, như lời Bác dạy, muốn không “lỗ vốn” thì người cán bộ phải đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Chỉ khi nào người cán bộ mạnh mẽ loại cái cũ, dám đứng mũi chịu sào, dám làm những việc chưa có tiền lệ, việc mới, việc khó thì mới tạo ra sự chuyển biến tích cực.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó nhấn mạnh người đứng đầu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung…

Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW, cụ thể hóa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết luận số 14-KL/TW cũng chỉ rõ những nguyên tắc bất biến trong vận hành, hiện thực hóa ý tưởng, đột phá mới, táo bạo của cán bộ. Sẽ không có bất kỳ ý tưởng mới nào được ghi nhận, nếu nó nằm ngoài tổ chức và sẽ không có bất kỳ cán bộ nào được tổ chức bảo vệ nếu ý tưởng phi thực tế, nằm ngoài khuôn khổ pháp luật, mang nặng chủ nghĩa cá nhân hoặc làm liều, làm ẩu.

Điều ấy cho thấy, tinh thần bảo vệ cán bộ là rất quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng cán bộ phải thật sự vì lợi ích chung.

 Việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm sẽ tạo bứt phá, thay đổi về chất đối với đội ngũ cán bộ của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới; trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của các ngành, địa phương.

Đó cũng chính là điểm tựa quan trọng để cán bộ tự tin hơn nữa trong việc đột phá thực thi công vụ. Để từ đó cái vốn là cán bộ sẽ làm ra cái lãi là sự thành công của sự nghiệp chung và hạnh phúc của Nhân Dân.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục