Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

- Thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó, kịp thời uốn nắn, khắc phục hạn chế; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 128 đảng bộ, chi bộ cơ sở, với hơn 5 nghìn đảng viên. Sau khi hợp nhất, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo và phương pháp kiểm tra, giám sát; đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp.

Đảng ủy Khối đã triển khai nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ Khối về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát kịp thời. Đảng bộ Khối đã kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho 402 đồng chí là cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp trao đổi nghiệp vụ.

Với phương châm chủ động trong công tác, các cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực và các đơn vị yếu kém. Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện một cuộc kiểm tra đối với 8 đảng bộ cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện một cuộc giám sát chuyên đề đối với 10 chi bộ, đảng bộ cơ sở về việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy cơ sở thực hiện 38 cuộc kiểm tra đối với 65 chi bộ, 44 đảng viên; 35 cuộc giám sát chuyên đề đối với 73 chi bộ, 23 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc cả cấp ủy, chi bộ, thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Lê Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Năm 2020, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra đối với 68 chi bộ, 24 cuộc giám sát đối với 44 chi bộ, 4 đảng viên. Thực hiện nghiêm việc thi hành kỷ luật trong Đảng, đã có 2 cấp ủy cơ sở, 5 chi bộ quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên, hình thức kỷ luật 1 đảng viên bị cảnh cáo vi phạm những điều đảng viên không được làm; 6 đảng viên bị khiển trách vì vi phạm kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3). Việc thi hành kỷ luật cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục; bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát toàn diện về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan UBKT các cấp gắn với nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát, khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác đảng. Củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, cấp ủy, góp phần ổn định, phát triển cơ quan, doanh nghiệp đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh.                

 Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục