Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất của Đảng và nhân dân ta

- Ngay từ khi thành lập Đảng và trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta, Nhân dân ta đã lựa chọn con đường của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng và chỉ có trung thành tuyệt đối với sự lựa chọn này dân tộc mới được độc lập, nhân dân mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, trên một số trang mạng xuất hiện những bài viết kêu gọi Việt Nam từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Nhận thức rõ những biến động khó lường của tình hình thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới. Sau 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; chính trị xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố; độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được đề cao. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ. Việc Đảng và Nhân dân ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thực sự là một khoa học, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

Đảng và Nhân dân ta không lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa bởi vì thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị phủ định. Thực tiễn tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu, nước mắt và bất công. Chúng ta có đường lối độc lập tự chủ, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam; đó là xu thế phát triển của lịch sử, không có một thế lực nào có thể ngăn chặn được bước tiến của dân tộc Việt Nam.

Những luận điệu của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động thực chất chỉ muốn lái sự phát triển của đất nước lệch khỏi quỹ đạo mà chúng ta đã lựa chọn, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục