Gương soi hàng ngày cho mỗi đảng viên

- Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Sau 10 năm thực hiện Quy định số 47 - QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng, ngày 01/11/ 2011 về những điều đảng viên không được làm, đã có nhiều đảng viên vì không nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, thiếu tinh thần trách nhiệm đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và phải kiểm điểm, bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Các hành vi tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, không chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, không nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ khóa XII, gần 1.400 tổ chức Đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp đã bị xử lý kỷ luật, hơn 8.700 người bị khai trừ ra khỏi Đảng và hơn 4.300 cán bộ, đảng viên phải xử lý bằng pháp luật. Đảng ta đã xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý, đặc biệt việc xử lý kỷ luật Đảng giờ đây không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”.

Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Hội nghị đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện tốt Quy định mới và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cấp phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục