Hết sức thực chất

- Tuần trước, Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Trước đó, công tác hiệp thương lần 1 cũng đã hoàn thành,  thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử. Công việc tiếp theo trong thời gian này là thành lập Ban bầu cử và tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thực tế các nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy có những đại biểu chỉ ít lâu sau khi được bầu đã bị phát hiện không gương mẫu, không trung thực, thậm chí vi phạm pháp luật, phải bãi nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan dân cử, uy tín của Đảng và Nhà nước.  

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã nhấn mạnh kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ thị cũng quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh.

Chính vì vậy, nhân dân mong muốn, việc xem xét hồ sơ, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải tuân thủ các yêu cầu nêu trên, vừa đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử, quyền tự ứng cử, đề cử của công dân nhưng cũng phải đảm bảo quy trình, tránh việc lợi dụng khe hở để đưa người không đủ tiêu chuẩn vào HĐND và đại biểu Quốc hội. Nhân dân cũng mong muốn việc lấy ý kiến đại biểu, cử tri nơi cư trú và nơi công tác phải được tiến hành hết sức thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ, tránh nể nang để kịp thời loại những người không xứng đáng.  

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục