Không để đứt gãy

- Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của không ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức. Tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi...

Với phương châm kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục diễn ra cam go, phức tạp. Sẽ còn nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật.

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Thực hiện đồng bộ giữa xây và chống; xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.

Do vậy, tinh thần “xây” và “chống”, “lấy xây để chống” cần được củng cố, tiếp lửa thường xuyên, liên tục trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt... không để đứt gãy vì bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục