Kiên định nền tảng tư tưởng Đảng

- Tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, là một thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm tạo ra khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên của Đảng, cũng như trong toàn xã hội, để từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng chưa bao giờ các thế lực phản động ngừng việc chống phá. Thủ đoạn này càng được chúng đẩy mạnh vào thời điểm Đảng ta chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vạch trần những luận điệu sai trái, khẳng định sự kiên định đối với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cấp thiết nhằm nâng cao lòng tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thường xuyên củng cố, tăng cường lòng tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng chúng ta phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

Một là: làm tốt công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng “tự miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc bản chất, vai trò, ý nghĩa, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác  - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Hai là: nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết trong hệ thống trường chính trị, Trung tâm chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Đảm bảo người học nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, từ đó có sự phân tích, đánh giá và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị và lĩnh vực công tác của mình.

Ba là: Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm cho tất cả người dân “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Có thể nói rằng thành quả của công cuộc xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, và văn minh” chính là sự hiện thực hóa lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt điều này chúng ta sẽ đáp ứng được lòng  mong mỏi của  người dân, qua đó sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện một cách kiên trì, thường xuyên các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước thực sự là Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Bên cạnh việc làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, thật sự là công bộc của dân.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên sẽ góp phần quan trọng củng cố, nâng cao niềm tin của đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng mà Đảng đã lựa chọn sẽ luôn được giữ vững, không thế lực phản động, thù địch nào có thể phá vỡ được. 
 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục