Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

- Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân viết năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. Từ đó Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Có 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân gồm: Bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh, vô thực”; bệnh cận thị (chỉ chú ý đến cái nhỏ nhặt, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tị nạnh; bệnh xu nịnh, a dua và bệnh kéo bè kéo cánh. Những năm gần đây, chủ nghĩa cá nhân còn nảy sinh thêm một số biểu hiện như cơ hội, thực dụng, “mũ ni che tai”, đề cao “cái tôi” cá nhân thái quá...

Nên việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Tại Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Đảng ta đã mở rộng phạm vi, xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao gồm cả hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những người giàu lòng tự trọng, thấm nhuần các giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha và những phẩm chất đạo đức cách mạng sẽ tự phòng ngừa được bệnh cá nhân chủ nghĩa.

Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Nên rất cần những người đứng đầu nêu gương rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Rất cần mỗi cá nhân thường xuyên tự soi tự sửa, cần mỗi tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục