Ra sức thực hiện

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu bật tầm nhìn và định hướng phát triển trong những năm tới, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nghị quyết đã đề ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên được xác định là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Đây chính là nội dung mới so với nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước. Đảng ta đã bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những thành quả về xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ qua đã giúp cho lòng tin của nhân dân được củng cố. Và cho thấy, chỉ tiếp tục quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, với chế độ mới thực sự bền vững; tạo thành động lực to lớn để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

Phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, đảng viên và nhân dân nguyện phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, khát vọng phát triển, sức mạnh con người Việt Nam, đổi mới sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta, quê hương ta phát triển nhanh, bền vững.  

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục