Thật sự vì dân

- Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 18-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình; hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị cũng đã thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thật sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề của đất nước. Hội nghị đã nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước phấn khởi khi thấy Hội nghị đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến; đồng thời mong muốn nhân sự khóa XIII thực sự là người vì dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước khi nghĩ đến quyền lợi của mình.

Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII không còn nhiều, Trung ương đang nỗ lực hoàn thành các công việc quan trọng còn lại của việc chuẩn bị Đại hội. Mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện thật tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm sóc tốt đời sống nhân dân. Trước mắt là kết thúc tốt đẹp các nhiệm vụ của năm 2020, triển khai ngay các nhiệm vụ của năm 2021, chuẩn bị cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục triển khai nhanh các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội cấp huyện, cấp cơ sở vào cuộc sống. Đó chính là những việc làm thiết thực để chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục