Thật trong sạch

- Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, Người căn dặn toàn thể cán bộ, đảng viên: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây là lời căn dặn có ý nghĩa toàn diện, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng, sự nghiệp cách mạng nói chung. Lời dạy này trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Ý nghĩa của cụm từ “thật trong sạch” bao trùm đầy đủ mục đích, mục tiêu của công tác xây dựng Đảng. Đảng có trong sạch thì nhân dân mới tin yêu, quý mến và tạo nên sức mạnh nguồn cội của Đảng cách mạng chân chính. Có trong sạch thì tất yếu sẽ có vững mạnh, mới đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quyết liệt, nghiêm khắc tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch chính mình. Đặc biệt, những năm gần đây, một cao trào tự làm sạch tổ chức, tự gột rửa cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình được dâng cao và đạt hiệu quả thiết thực. Quyết tâm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn đã tạo động lực để Đảng ngày càng vững mạnh. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực trở thành khí thế tiến công không ngừng nghỉ trong toàn Đảng, thổi bùng ngọn lửa tin yêu của nhân dân đối với Đảng.

Những thành quả trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quyết định, tạo tiền đề cho đất nước phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Kỷ niệm ngày Bác “về với thế giới người hiền”, mỗi cán bộ, đảng viên càng nhớ lời căn dặn của Người làm cho Đảng thật sự trong sạch, coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng để Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.      

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục