Quy định hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là một trong các đối tượng được hỗ trợ khám chữa bệnh.

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định những đối tượng sau được quỹ BHYT thanh toán 100% khi đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định:

- Người có công với cách mạng.

- Cựu chiến binh.

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Trường hợp có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên, có chi phí đồng chi trả khi đi KCB BHYT trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở, thì sẽ được cấp giấy miễn cùng chi trả chi phí KCB BHYT và không phải đồng chi trả chi phí KCB BHYT cho những lần tiếp theo trong năm.

Ngoài ra, tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTG, ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về KCB cho người nghèo quy định đối tượng người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao, mà không đủ khả năng chi trả viện phí thì được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí KCB đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên trong trường hợp không có BHYT.

Đối với trường hợp có BHYT thì được hỗ trợ một phần chi phí mà người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên (UBND cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Quỹ KCB cho người nghèo tại địa phương).       

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục