Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

- Ngày 08/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Theo đó, Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chung trong tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số bao gồm:

- Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

- Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

Ngoài tiêu chuẩn chung này, người học được cử tuyển vào đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

- Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên;

- Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.   

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục