Đáp án đúng - Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang

- Đại hội II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Quang cảnh Đại hội II. Ảnh tư liệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 158 đồng chí, đại diện cho trên 766 nghìn đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng; đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội đã bầu 29 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 7 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ chính được Đại hội đưa ra là: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Đại hội đã tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ và công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Do sự phát triển và yêu cầu của sự nghiệp các mạng và kháng chiến, Đại hội quyết định xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam…

Với ý nghĩa lịch sử to lớn, năm 2017, Khu Di tích lịch sử Kim Bình (Chiêm Hoá) được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Qua đó, khẳng định vai trò, giá trí lịch sử của khu di tích trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.  

  Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục